KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZAMAWIAJĄCEGO

PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hydropol-Dekor Serwis SC z siedzibą
  51-503 Wrocław ul. Cementowa 30
  (zwana dalej „Wykonawcą”), legitymujący się następującym numer NIP 898-19-67-118 oraz numerem REGON 932672235, nr tel.: 71 348 71 50 wew. 37,
  e-mail: serwis@hydropol.com

 • u Wykonawcy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych: FIRMA AKS Krzysztof Ślusarski, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: serwis@hydropol.com

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 • W niektórych sytuacjach Wykonawca może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Wykonawcę tj. pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Wykonawca zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Wykonawcę ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Wykonawcy przechowywać dane osobowe, w którym Wykonawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Wykonawcę;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia jest dobrowolny, konsekwencją nie podania w/w danych jest brak możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

  • prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 


 1.  UWAGA:      skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 2.  UWAGA:      prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

tel.: (71) 348 71 50 – wew. 37

fax: (71) 372 84 52

 

lub napisz: serwis@hydropol.com

Zadzwoń do nas:

HYDROPOL-DEKOR SERWIS

ul. Cementowa 30 

51-503 Wrocław

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa zapytania.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Serwis klimatyzacji i wentylacji